Deklaracja

OŚWIADCZENIE


Warmińsko -Mazurska Strefa Neutralna (WMSN) powstała w celu kultywowania starych, dobrych tradycji motocyklowych. Pragniemy zachować swobodę obyczajów motocyklowych. Dotyczy ona poprawnych i przyjacielskich stosunków między miłośnikami motocykli. Zależy nam na współpracy i likwidowaniu barier we wzajemnych stosunkach, a nie tworzenie opozycji do wszelkich innych organizacji zrzeszających motocyklistów. Celem strefy jest tworzenie terytorium wolnego od nakazów i zakazów, gdzie pomoc motocykliście nie zaczyna się od oceny jego barw, tylko dlatego że może ona zostać uznana za niepoprawną politycznie. Wielu z nas poszukiwało odskoczni od życia codziennego . Wielu z nas zainteresowało się ruchem motocyklowym ponieważ bezpośrednio i jednoznacznie kojarzy się z tak poszukiwaną przez nas swobodą i wolnością. Decydując się kroczyć tą ścieżką realizowaliśmy własne marzenia. Marzenia o nieograniczonych podróżach, beztroskich i przyjaznych spotkaniach, nieskrępowanej niczym maszyny, drogi i nas samych. Jesteśmy świadomi jak wiele utrudnień cywilizacyjnych i ludzkich spotykamy na naszej drodze. Jak traktują nas inni ludzie i użytkownicy dróg. To jest nasz wróg i jedyny z którym powinniśmy walczyć , poprzez okazywanie wzajemnej solidarności i koleżeństwa. Dlatego nie życzymy sobie polityki w naszym życiu motocyklowym. Życiu motocyklowym, które przekłada się na naszą filozofię życia, głęboko zakorzenione marzenia, które będziemy konsekwentnie realizować.

„HORDA” KRUKLANKI

„JAMAZ” PASŁĘK

„JURAND” BISKUPIEC / SZCZYTNO

„KRUK” MRĄGOWO

„ORZEŁ” ELBLĄG

„TABUN” OLSZTYN

„WIRAŻ” BARTOSZYCE

„V-BOYEN” GIŻYCKO

DECLARATION

The Warmia and Mazury Neutral Zone was established in order to sustain good, old motorcycling traditions. We would like to preserve motorcyclist’s customs. These include correct and friendly relationship between motorcyclists. We want to cooperate and address the barriers in our relationships rather than creating opposition to other motorcyclist’s associations. The Zone’s goal is to create a ground where there are no do’s or don’ts, where helping a fellow motorcyclist does not start by judging his Colours and stop right there as it may be politically incorrect. Many of were looking for a distraction form everyday life. Many of us started riding because motorcycling is directly and unambiguously associated with freedom and liberty which we were looking for tirelessly. Our dreams came true as soon as we decided to fallow this pathway. Dreams of endless journeys, carefree and friendly meetings, unrestrained motorcycles, open roads and us in it all.
We are aware of civil difficulties that confront us. We are aware of non motorcyclist’s attitude in life and especially on the road. This is what we should stand against together by showing our solidarity and friendship. This is why we say no to politics in our motorcycling life. A life which consist of our philosophy and deep rooted dreams which we will consistently pursue.

„HORDA” KRUKLANKI

„JAMAZ” PASLEK

„JURAND” BISKUPIEC / SZCZYTNO

„KRUK” MRAGOWO

„ORZEL” ELBLAG

„TABUN” OLSZTYN

„WIRAZ” BARTOSZYCE

„V-BOYEN” GIZYCKO